Walstreet.lv
Viktors Lihovskis: Forex tirgus atēnu ģeometrija (11)
25.07.2005

Viktors Lihovskis

Pirms dažiem gadiem manās rokās nonāca kaut kāda semināra materiāli par tehnisko analīzi. Tas bija sava veida „rokraksts, kurš atrasts Saragosā”. Tam nebija ne sākuma, ne beigu un nebija zināms arī autors. Viena no šajos materiālos minētajām idejām man ļoti iepatikās. Tā saucās: paralēlo līniju pareģošanas aina. Pēc tam es to daudzas reizes esmu vērojis tirgus grafikos, bet nesen es pamēģināju vienkāršu pārveidošanu ieprogrammēt datorā. Iznāca vēl daudz skaistāka aina. Iespējams, ka citi treideri arī tajā atradīs vielu pārdomām un lietderīgus orientierus tirdzniecībā.

Zīm. Nr. 1. 2001. gada 2. janvāra – 7. februāra USD/JPY kursa stundas grafiks. Divu kanālu parametri.

Ar vertikālu nogriežņu palīdzību, tās pārnesot paralēli, kanālu līnijas var pagarināt nākotnē. Tādā veidā no divu veidu līnijām tiek radīts tīkls. Pateicoties tām var atklāt, ka, ja nākotnē cenas grafiks atkal sastaps šīs līnijas, tad tās atkal spēlēs konsolidācijas līniju lomu. Citiem vārdiem sakot, ja grafiks atkal sastaps šādu līniju (pat tad, ja būs pagājis ilgs laiks), tad grafiks vai nu ies gar to, vai nu atvirzīsies no tās, bet varbūt caursitīs šo līniju un ies pie nākamās.

Jebkurā gadījumā šāda veida tikšanās signalizē par cenas spēcīga gājiena iespējamību (un virzienu), un tādējādi tas ir signāls pozīcijas atvēršanai un tas dod lietderīgus orientierus peļņas gūšanai. Tirdzniecības idejai tas nav maz.

Patiešām, šajā piemērā (Zīm. Nr. 2.) gada beigās japāņu jenas grafiks iegāja ilgstošā augšupejošā kanālā, kas nebija nekas cits, kā augšupejoša kanāla projekcija un kurš bija izveidojies vēl gada sākumā. Zīmējumā Nr. 2. ar punktētu līniju ir atzīmēts kanāla vidus, kurš bieži spēlē konsolidācijas līnijas lomu.


Zīm. Nr. 2. Jenas stundas grafiks. 2001. gada 1. novembris – 2002. gada 8. janvāris. Atmiņas par kanālu, kurš izveidojās gada sākumā 

Pavērojot dažādus tirgus ir viegli pārliecināties, ka šāda uzvedība nav nekas eksotisks. Tieši otrādi, šī ir tirgus atmiņas tipiska izpausme un gandrīz vai ikviens kanāls var tikt izmantots šādā veidā.

 Cenas affinnā pārveidošanās

Zīmējumā Nr. 2. cena ilgu laiku iet starp paralēlām līnijām, kuras tika iegūtas pārnesot augšup ejoša kanāla līnijas no zīmējuma Nr. 1. (slīpās smalkās līnijas šeit ir iegūtas pārnesot lejup ejošā kanāla līnijas). Šāda grafika uzvedība pasaka priekšā, ka procesa ilgumu nav nepieciešams mērīt laika vienībās, bet gan ar ceļa garumu, kurš ir noiets gar kanāla līniju (šajā piemērā ar zaļu līniju). Tad grafika novirzīšanās no šī virziena, kas tiek mērīts gar cita kanāla līnijas virzienu (šajā piemērā augšup ejošo), pilnībā var aizstāt cenas vērtību

Zīmējums Nr. 3. paskaidro šādas lielumu maiņas cenu grafikā ģeometrisko jēgu. Šeit ir attēlota jauna koordināšu sistēma, kurai ass OX ir novilkta no sākumpunkta (to, Po) paralēli augšup ejošā kanāla atbalsta līnijām (zīm. Nr. 1.). Katrs sākotnējā cenu grafika (cenas vērtība P, kas ir ņemta laikā t) punkts (t, P) tagad var tikt atainota ar diviem skaitļiem: ar attālumu Ox un Oy, kuri rodas punkta (t, P) projektēšanas gar virzienu, kas ir paralēls asīm OX un OY, rezultātā.

Zīm. Nr. 3. Atēnu pārveidošanās ģeometrija un affinnā jena, globālais skats (jenas stundas grafika projekcija uz augšup ejošu (JPY_RIS) un lejup ejošu (JPY_FAL) kanālu), 2002. g.

Matemātikā šāda veida pārveidošanos no vienkāršas (taisnstūra) koordinātu sistēmas uz jaunu koordinātu sistēmu, kurai virsotnē ir cits leņķis, kurš ir nobīdīts uz jaunu sākumu (to, Po) un pagriezts par kaut kādu leņķi (a zīm. Nr. 3.), sauc par affinno pārveidošanos. Tā ir abpusēji-viennozīmīga: zinot pāris skaitļus (t, P), mēs nosakām x, y. Un otrādi, vadoties no x, y viennozīmīgi tiek atjaunoti t un P. Tādējādi daudzējādā ziņā abi cenu grafiku attēlojumi var tik apskatīti kā ekvivalenti, jo tie satur vienu un to pašu informāciju.

Tāpēc nomainīsim cenu P ar tās projekciju y = Paff un iegūsim cenu grafika affinno attēlojumu. Pie tam nav nepieciešams pāriet pie laika jauna mainīgā lieluma un t nomainīt ar Ox, jo tas nozīmē laika mēroga maiņu, bet šāda veida izmaiņas grafiku parādot uz ekrāna automātiski veic mūsdienu tehniskās analīzes paketes.


Atēnu grafiku veidošana


Lai izveidotu konkrēta grafika affinno attēlojumu, kuru rada tajā atklātais kanāls, ir nepieciešams izmērīt kanāla līnijas ģeometriskos parametrus: sākotnējā punkta (to, Po) koordinātes un a slīpuma leņķi. Praktiski ērtāk ir paņemt divu punktu koordinātes – (to, Po), t1, P1), caur kuriem iet kanāla robeža, un pēc tam izskaitļot slīpuma leņķa tangensu:

tg(a) = (P1 - Po ) / (t1 - to).


Divu kanālu parametri japāņu jenas grafikā ir parādīti zīmējumā Nr. 1. un tabulā Nr. 1.

Izskaitļojot atšķirību (t1 – to), kas tabulā ir apzīmēta kā TimeDiff, iespējamo izkropļojumu dēļ, kas ir saistīts ar lauku parādīšanas formu, datumu un laiku, ar izejamajām dienām, utt., ir nepieciešama noteikta uzmanība. No ģeometriskā skatu punkta TimeDiff ir attālums laikā starp kanāla līnijas izvēlētajiem sākuma un beigu punktiem, kas tiek noteikts ar sveču daudzumu starp To un T1.

Tāpat ir nepieciešams ņemt vērā lielo atšķirību cenas atainojuma skaitliskajos mērogos un laikā. Dalījums (P1 - Po )/(t1 - to) praktiski vienmēr dos nulli, vai tai ļoti tuvu skaitli. Lai no tā izvairītos jenas cena ir sareizināta ar 100 (tangensa vērtība tabulā Nr. 1. ir norādīta ņemot vērā šī reizinātāja mēroga).

Tabula Nr. 1. Divu kanālu parametri

 

Citiem aktīviem, ar savādākiem cenu mērogiem, ir nepieciešams sev paņemt savus mēroga reizinātājus. Piemēram, gadījumā ar eiro, ir vērts izmantot 100 000. Šāda reizināšana palīdz izskaitļošanas procesā izvairīties no kļūdām, bet uz grafiku veidošanu tā nekādu iespaidu neatstāj pateicoties automātiskajai mērogošanai, kuru veic grafiskās paketes.

Cenas atēnu pārveidošanās rezultāts tiek iegūts ar šādas formulas palīdzību:

Paff = (P - Po) - (t - to)*tg(a).

Lai iegūtu pilnu sveču (candlestick) grafiku šo pārveidošanu ir nepieciešams pielietot katrai svecei lauka P vietā liekot open, high, low и close.

Par cik sākotnējā grafikā (Zīm. Nr. 1.) bija divi kanāli, augšup un lejup ejošie, tad iznāk divi šī konkrētā cenu grafika atēnu attēlojumu varianti. Zīmējumā Nr. 3. ir parādīti abi jenas stundas grafika varianti, kurus ir radījuši kanāli, kuri tika atklāti zīmējumā Nr. 1.: JPY_RIS augšējais grafiks ir grafika JPY projekcija uz augšup ejošā kanāla, bet JPY_FAL apakšējais grafiks – tā ir projekcija uz lejup ejošo kanālu.

Veidojot atēnu grafikus ir iespējams sastapties ar vēl kādu problēmu – ar cenas negatīvām vērtībām. Lai izvairītos no ar šo saistītajiem candlestick grafika izkropļojumiem tiek piedāvāts atēnu grafikus nobīdīt uz pozitīvo apgabalu (JPY_RIS gadījumā pieliekot klāt 20 000, bet JPY_FAL gadījumā – 1 000).

 

Zīm. Nr. 4. Eiro stundas grafika kanāli un atēnu atainojums, 2001. g. 22. oktobris – 2002. g. 14. marts. Diverģence uz RSI affinno versiju, 2002. g. 2 – 3 janvāris.

Zīmējums Nr. 4. kalpo par kanālu atmiņas īpašības ilustrāciju arī citā piemērā – eiro kursa stundas grafikā.

Izmantošana tirdzniecībā

Atēnu grafiku galvenās īpašības izriet no to izveidošanas veida. Atbalsta līmenis _RIS grafikā atbilst buļļa trenda līnijai cenas izejas grafikā, kura ir vērsta paralēli veidojošā kanāla līnijai. Pretestības līmenis _FAL grafikā vēsta par to, ka cena šeit krīt pa trenda līniju, kas ir paralēla lejup ejošā veidojošā kanāla virzienam. Atēnu līmeņa pārrāvums dod spēcīgu signālu un, jo ilgstošāks ir šis līmenis, jo nozīmīgāks cenas gājiens ir jāgaida pēc tā pārrāvuma.

Protams, šīs visas ir labi pazīstamas tirgus grafiku īpašības, tomēr atēnu projekcijas daudzas cenu kustības var padarīt daudz acīmredzamākas un paredzamākas. Bez tam šeit rodas jauni netriviāli tirdzniecības risinājumu varianti. Turpmāk tiks parādītas dažas iespējamās atēnu grafiku izmantošanas idejas.

Atēnu projekcijas un tehniskās figūras. Tehniskajā analīzē ir zināmas daudz dažādas „figūras”, kuru parādīšanās grafikos pareģo iespējamos cenu gājienus nākotnē. Atsevišķos gadījumos figūras veidošanās affinnajā grafikā var atainoties daudz labāk, nekā sākotnējā grafikā. Un diezgan bieži figūra, kura ir skaidri redzama atēnu cenas grafikā, sākotnējā grafikā vispār var neizveidoties. Šāda veida situācija ir atainota zīmējumā Nr. 5. par piemēru ņemot figūru.Zīm. Nr. 5. „Saliekamais metrs” JPY_RIS; jena, 2001. gada 2 – 16 augusts.

Atbilstoši saliekamā metra interpretācijai (skat. [1]) mums JPY_RIS atēnu versijā ir trīs skaidri signāli pirkšanai (staru pārrāvums 1, 2, 3), bet tajā pat laikā jenas sākotnējā grafikā saliekamais metrs vispār neparādās, un šeit iegūt tos pašus tirdzniecības signālus būtu daudz grūtāk.

Atēnu projekcijas un Fibonačči proporcijas.

Ļoti interesants Fibonačči cenu grafika līmeņu savstarpējās attiecības piemērs ar tā atēnu versiju ir parādīts zīmējumā Nr. 6. (šeit apakšējais grafiks – JPY_FAL). JPY_FAL atgriešanās pie tā sākotnējā maksimuma (100%) un šī līmeņa pārrāvumam – zilajam bay-signālam – cenas sākotnējā grafikā nav analoga, tā, ka šeit affinnās projekcijas izmantošana sniedz iespēju nepalaist garām labu izdevību, lai atvērtu garo pozīciju. Tam sekojošais JPY_FAL līmeņa 161.8 % pārrāvums (Fibonačči projekcija) sakrita ar 61.8 % pārrāvumu cenu grafikā, kas var tikt uzskatīts par šī buy-signāla papildus apstiprinājumu.Zīm. Nr. 6. Fibonačči proporcijas jenu grafikā un tās atēnu versijā 2001. g. 16. maijs – 14. jūnijs.

Atēnu projekcijas un citi indikatori. Viens no atēnu projekciju apvienošanās ar citiem indikatoriem piemērs, lai iegūtu tirgošanās signālus, ir parādīts zīmējumā Nr. 4. (izceltie taisnstūri palielinātā veidā ir 2002. g. 2 – 3 janvāra eiro grafika un affinnās versijas EUR_FAL fragmenti).

RSI indikators ar parametru 8 atēnu grafikā EUR_FAL deva skaidru signālu uz pārdošanu lāču diverģences veidā. Vadoties no šī signāla atvērtā pozīcija varēja nest labu peļņu (pēc šī maksimuma, kurš bija sasniegts 2. janvārī, eiro mēneša beigās nolaidās līdz 0.86). Tajā pat laikā sākotnējā grafikā diverģences cenas nav (līnija, kura eiro grafikā ir novilkta caur diviem lokālajiem maksimumiem, ir vērsta uz leju, nevis uz augšu, kā tas ir EUR_FAL).

Nobeigumā gribu piebilst, ka konsolidācijas paralēlo līniju veidošana un ilgstoša to spēka saglabāšana ir tiešas sekas tirgus atmiņas īpašībām. Cenu grafiku atēnu pārvērtības palīdz šo ģeometrisko ainu padarīt daudz acīmredzamāku. Kaut gan no matemātiskā skatu punkta tas vienkārši ir ekvivalents priekšstats, nekas vairāk, kā cits skatu punkts, tomēr tirdzniecības lēmumu pieņemšanā tas var būt tikpat svarīgs, kā pats grafiks. Savukārt atēnu projekcijas dod nevis vienu, bet pat divus jaunus skatu punktus! Atēnu versiju kombinācijās ar dažādiem analītiskiem instrumentiem var atklāt daudz lietderīgas tirdzniecības idejas. 

Citas publikācijas
Komentāri
Vārds: E-pasts:
Jau saņemtas 11 atsauksmes

Wallstreet.lv neatbild par rakstiem pievienotajām lasītāju atsauksmēm, kā arī aicina saita lasītājus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā Wallstreet.lv patur tiesības liegt rakstu komentēšanas iespēju.

© 2004-2024 wallstreet.lv
e-mail: 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz wallstreet.lv obligāta!
Top.LV