Walstreet.lv
Jaunākais forumāPalīdzībaLietošanas noteikumiReģistrācijaAizmirsu paroliLogin
Forumu saraksts/Fleims/WALLSTREET
Lapas:previous123456789next
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5538
Re: WALLSTREET
04.04.2012 09:54
1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Mazākuma Akcionāru asociācija" (turpmāk teksta - Biedrība). Biedrības saīsinātais nosaukums ir ‘’LMAA".

2. nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. apvienot Latvijas fiziskas un juridiskas personas kuras darbojas finanšu instrumentu tirgos

2.1.2. iesaistīt asociācijas darbā Latvijas nerezidentus, kuriem pieder Latvijā emitēti vērtspapīri:

2.1.3. veicināt Biedrības biedru savstarpējo sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu:

2.1.4. veicināt Latvijas kapitāla tirgus attīstību un uzlabošanu:

2.1.5. nodrošināt saikni ar citām šāda veida organizācijām Latvijā, Eiropā un citās valstīs.

2.1.6. izglītot investorus un veicināt to līdzdalību finanšu instrumentu tirgos. Organizēt konferences, seminārus, mācības, diskusijas un citus izglītojošus un informatīvus pasākumus:

2.1.7. Asociācijai publiskā telpā paust viedokli un sniegt priekšlikumus un ierosinājumus finanšu instrumentu tirgus vides uzlabošanai un popularizēšanai:

2.1.8. piedalīties Latvijas likumdošanas izstrādē un papildināšanā.

2.1.9. veikt citus uzdevumus, kas nav pretrunā ar pastāvošajām Biedrības prasībām;

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Valdes sēde notiek vienu reizi mēnesī (divos mēnešos). Valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par pieteicēja uzņemšanu vai neuzņemšanu biedrībā bez pieteicēja klātbūtnes. Valdei ir tiesības uzaicināt pieteicēju uz valdes sēdi un dot viņam iespēju sevi prezentēt. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 14 dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk, kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru

un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedram ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei vai sapulcei rakstisku iesniegumu. Izstājoties biedru nauda un iestāšanās nauda netiek atmaksāta.

4.2. Biedrības biedru pienākumi:

4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.2.2. regulāri maksāt ikgadējo biedru naudu;

4.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

4.2.4. sniegt Biedrībai nepieciešamo informāciju, nozares darbības analīzei un nozarei svarīgu jautājumu aizstāvēšanai valdībā;

4.2.5. aktīvi piedalīties Biedrības darbībā, izmantot šo ietekmi, kas viņiem ir, saprašanās un savstarpējās cieņas labā;

4.2.6. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu sabiedrībā;

4.2.7. saglabāt konfidencialitāti Biedrības informācijas izmantošanā.

4.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē arī ar

pilnvarota pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31. martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk,

kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Par biedru sapulces sasaukšanu paziņo, ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces, nosūtot katram biedram

elektronisku uzaicinājumu un darba kārtību.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.

Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem, kurus ievēl sapulce uz vienu (diviem) gadiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus uz vienu (diviem) gadiem ievēl:

8.2.1. Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu un paraksta Biedrības valdes un sapulces lēmumus, organizē valdes un sapulces lēmumu izpildi, vada Biedrības saimniecisko darbību, organizē lietvedību, grāmatvedību, statistisko uzskaiti un gada pārskata sastādīšanu, paraksta finansu dokumentus, rīkojas ar Biedrības mantu un naudas līdzekļiem apstiprinātā gada budžeta ietvaros. Pieņem darbā un atbrīvo no darba izpildinstitūcijas darbiniekus, un gada tāmes robežās apstiprina štata sarakstu un darba samaksas lielumu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Biedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs atsevišķi un pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai kopā ar vēl diviem valdes locekļiem (trijatā).

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību vai bez atlīdzības.

9. nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trim gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa. Biedru nauda.

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi pusgadā vai citādi atkarībā no vienošanās. Gada biedru naudas apmēru katru gadu fiziskām un juridiskām personām nosaka biedru sapulce, vai valde sapulces uzdevumā.

10.2. Bez biedru naudām, Biedrības finansu līdzekļus veido:

10.2.1. iestāšanās maksu nosaka valdes, vienu reizi gadā vadoties pēc ekonomiskās situācijas Latvijas Republikā un asociācijas veicamajiem uzdevumiem;

10.2.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;

10.2.3. ienākumi no Biedrības biedru un citu personu mērķiemaksas, atsevišķu Biedrības mērķprogrammu un uzdevumu finansēšanai;

citi atļauti
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5538
Re: WALLSTREET
04.04.2012 09:59
Es piedāvāju otrdien (10.04.2012.) ap pulksten 17:00 (18:00) satikties, un nodibināt asociāciju.

Divi jautājumi:

1. Juridiskā adrese?

2. Kur tiekamies?

Ja kas, praktiski visu dienu (trešdien) skaipā, nick name - hermanis27

Kam ir interese, rakstiet29223134
Kreicis
Pievienots: 23.11.2005
Ziņojumi: 2943
Re: WALLSTREET
04.04.2012 10:23
1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Mazākuma Akcionāru asociācija" (turpmāk teksta - Biedrība). Biedrības saīsinātais nosaukums ir ‘’LMAA".

Pareizi būtu: 1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Mazākuma Akcionāru asociācija" (turpmāk teksta - Asociācija). Biedrības saīsinātais nosaukums ir ‘’LMAA". Un turpmāk tekstā Biedrības vietā - Asociācija!
Kreicis
Pievienots: 23.11.2005
Ziņojumi: 2943
Re: WALLSTREET
04.04.2012 10:24
tpu visu neizlaboju...

1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Mazākuma Akcionāru asociācija" (turpmāk teksta - Biedrība). Biedrības saīsinātais nosaukums ir ‘’LMAA".

Pareizi būtu: 1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Mazākuma Akcionāru asociācija" (turpmāk teksta - Asociācija). Asociācijas saīsinātais nosaukums ir ‘’LMAA".

Un turpmāk tekstā Biedrības vietā - Asociācija!
swordfish
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 6390
Re: WALLSTREET
04.04.2012 11:20
2.1.1 - vai nav pareizāk fiziskĀs un juridiskĀs personas?
swordfish
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 6390
Re: WALLSTREET
04.04.2012 11:28
Vēl šis tas:

2.1.1. personas, komats, kuras darbojas…

2.1.5. varianti varētu būt šādi: …. "Latvijā un pasaulē" vai arī "Latvijā un citās valstīs". Latvijā, Eiropā un citās valstīs nav pareizi.

2.1.6. Piedāvātu vai nu izglītot sabiedrību, vai nu izglītot topošos investorus. Kāpēc jāizglīto esošie?
Lauvinsh
Lauvinsh
Pievienots: 15.05.2006
Ziņojumi: 2836
Re: WALLSTREET
04.04.2012 15:26
Un vēl tikai
4.2. Biedrības biedru pienākumi:

nedaudz klibo numerācija jābūt sadaļai 5.2. un arī zemāk esošajiem punktiem nepieciešams salabot numerāciju smile
termoss
Pievienots: 26.08.2004
Ziņojumi: 1706
Re: WALLSTREET
04.04.2012 16:52
par juridisko adresi: ja neatrodas cita piemerota vieta, varam izmantot kadu no virtualā biroja adrsēm, (juridiskā adrese + pasta kastīte + sekretāres pakalpojumi), mēnesī tas maksā 15-35Ls, par papildus naudiņu var nomat telpas sapulceem grāmatvedes pak. utml.

piem http://www.duntes.lv/lv/pilna-servisa-biroji/virtualais-birojs/

otrs variants protams ir kāds alus bārs, kuram neko nemaksājam,  bet garantējam zināmu apgrozījumu ar regulāru ierašanos beer
Mario
Pievienots: 13.10.2004
Ziņojumi: 3487
Re: WALLSTREET
04.04.2012 17:24
Varbūt RFB vai LHV neiebilst pret to, ka asociācijas juridiskā adrese ir paspārnē vienai no šīm iestādēm?
Kreicis
Pievienots: 23.11.2005
Ziņojumi: 2943
Re: WALLSTREET
04.04.2012 19:17
Nu sliktākā gadījumā kāda forumieša dzīvoklī var uztaisīt juridisko adresi? Kurš piesakās nest šo upuri?laugh
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5538
Re: WALLSTREET
05.04.2012 15:10
Dāmas un kungi, man protams daļēji ir saprotama šī neaktivitāte, BET, man ir pieteikušies nedaudzi (dibināšanai pietiek), kas vēlas piedalīties asociācijas dibināšanā. Ja ir vēl kāds, kuru es esmu izlaidis un neesmu uzrunājis telefoniski vai elektroniski , lūdzu piesakieties. Man vairāki epasti atnāca atpakaļ. ka adresāts nav atrodams. Par sanākšanas laiku, vai nu nākam otrdien, vai trešdien.29223134
Lauvinsh
Lauvinsh
Pievienots: 15.05.2006
Ziņojumi: 2836
Re: WALLSTREET
05.04.2012 15:21
Hermani - pieteikties dibinātājos var jebkurš?
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5538
Re: WALLSTREET
05.04.2012 15:39
Lauvinsh.

Pieteikties var jebkurš. Es tiem (lielai daļai), kas ar mani bija sazinājušies, izsūtīju piedāvājumu. Paradoksāli, bet apmēram 1/3 man atnāca, ka adresāts nav sasniedzams. varbūt kaut kas ar serveri nebija kārtībā. Ar mani sazinājās tikai RKB akciju turētāji. Daudziem vecajiem un aktīvajiem forumistiem nav RKB, un līdz ar to man nav viņu koordinātes, laui uzaicinātu. Tamdēļ, Lauvinsh, un pārējie aktīvie forumieši, rakstiet un vienosimies.
Lauvinsh
Lauvinsh
Pievienots: 15.05.2006
Ziņojumi: 2836
Re: WALLSTREET
05.04.2012 16:07
Hermani, izstāsti man, vienkāršam cilvēkam - kādi ir ieguvumi atšķirībā no asociācijas biedra?

Kļūt par šīs asociācijas biedru būtu goda lieta, tas ir skaidrs un biedros es stāšos, bet par dibinātājiem kaut kā nav pārliecības, ka varēšu veltīt tam laiku.
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5538
Re: WALLSTREET
05.04.2012 16:55
Es to redzu sekojoši:

Dibinās asociāciju, pieci vai septiņi cilvēki, nav vērts vairāk, pārējie pēcāk iestāsies. Komerc reģistrā būs 5 vai 7 valdes locekļi. Bet, lai mēs tos 5-7 valdes locekļus dabūtu, mums viņiem ir jāsavācās. Domāju, ka mums, kuri te jau gadiem grib kopā alu sadzert, ir jāsanāk, tas alus jāsadzer, un no sava vidus tie 5-7 jāatrod. Es būšu ar auto, un tamdēļ tikai kafiju dzeršu, kas varētu iedrošināt mūsu pulkam arī kādai no daiļā dzimuma pievienoties. Tā ka visi, kas ir ieinteresēti, piesakās. Lemt tik un tā neko būtisku nelemsim, ja nu vienīgi par iestāšanās maksas un biedru naudas apjomu. Pārējo visu dokumentāciju uz tikšanās reizi sagatavošu, ka mainīt neko vairs nevarēs. Tamdēļ, ja ir kādas domas par statūtu izmaiņēm, sakiet tagad.

Pamatā situācija ir tāda, ka liela daļa mazo akcionāru, kuri ir šeit, un ir  aktīvi forumā zem neko neizsakošiem nikiem, negrib sevi atklāt publiskā telpā. Es to respektēju un tas ir saprotami. Ja tevi ieraksta uzņēmuma reģistrā, tas jau ir nopietns publisks solis. Viena daļa nav Rīdzenieki, un ierasties nevar. Tamdēļ ir neliela problēma, kurš ir ar mieru būt valdē? Rakstiet un zvaniet.
Mario
Pievienots: 13.10.2004
Ziņojumi: 3487
Re: WALLSTREET
08.04.2012 12:26
Трейдер? То есть спекулянт. Это один из тех, благодаря которым цены на ресурсы всё время ползут вверх, подстёгивая инфляцию? То есть обкрадывает нас с вами. Впринципе пуля в затылок ему и ему подобным была бы лучшей наградой

Tāda attieksme ir pret mums.ev3
swordfish
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 6390
Re: WALLSTREET
08.04.2012 19:38
Parasti tādi teksti nāk no ofisa dienas vidū. Tobiš no cilvēkiem, kuriem palaimējās iekārtoties (90% gadījumu - caur pazīšanos) tādā vietā, kur darba darīšanas vietā var lasīt un komentēt rakstus un vienalga darba devējs viņam par to maksās algu. Tādi parasti jūtas cilvēces aplaimotāji un bagātinātāji. Spekulantiem tie beidz braukt virsū, kad augstākminēto tekstu iebāž acīs smile
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5538
Re: WALLSTREET
10.04.2012 11:54
Robertinjo, uzzvani.

29223134
Kreicis
Pievienots: 23.11.2005
Ziņojumi: 2943
Re: WALLSTREET
10.04.2012 21:17
Kādi rezultāti? Jeb dibināšana ir ievilkusies? Par amatiem kaujaties? četras stundas jau pagājušas laugh
Mario
Pievienots: 13.10.2004
Ziņojumi: 3487
Re: WALLSTREET
10.04.2012 21:28
Oki doki!
Lauvinsh
Lauvinsh
Pievienots: 15.05.2006
Ziņojumi: 2836
Re: WALLSTREET
10.04.2012 23:12
Tikai aktuāls paliek jautājums par nosaukumu. Tad pie kāda paliekam?

Un kā tur paliek ar to 5-7 dibinātāju un valdes locekļu padarīšanu?
robertinijo
robertinijo
Pievienots: 26.02.2011
Ziņojumi: 1098
Re: WALLSTREET
10.04.2012 23:19
Sveiki,ļoti atvainojos, bija sanācis,ka palaidu drusku garām sarunu + šodien par vēlu iegaju wallstr.
Un varēs uzzināt ,kā pagaja tikšanās? smile
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5538
Re: WALLSTREET
11.04.2012 09:25
Sveiciens

Asākās, ja to tā var nosaukt, diskusijas bija par nosaukumu. Šorīt statūtos un pieteikumam UR nomainīju nosaukumu uz

Latvijas Finansu Instrumentu Tirgus Dalībnieku asociācija

Gudri parunājām. vairāk tika stāstīts par sevi, savu pieredzi un vēsturi, mazāk par ekonomiskām lietām un skatījumu nākotnē. Nolēmām, ka šādas diskusijas varētu reizi mēnesī noturēt. Atnāk kurš var. Tika izteikta virkne priekšlikumu, kas mums, kas nu beidzot būs apvienoti būtu jādara. Pamatā tas būtu likumdošanas un investīciju vides jautājumu klāsts.

Netika apspriests jautājums par asociācijas naudas līdzekļiem. Cik būs biedru naudas, un vai būs kāda iestāšanās maksa. Šis jautāums ir atklāts, un gaidu Jūsu priekšlikumus.

Iespējams, ja viss būs kā vajag, šodien uzņēmumu reģistrā iesniedzu papīrus.
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5538
Re: WALLSTREET
11.04.2012 09:58
Paldies par telefona zvanu un aizrādījumu, ka finanšu rakstās ar Š smile
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5538
Re: WALLSTREET
23.04.2012 07:33
Sveiciens visiem

Manā datu bāzē ir tikai tās e-pastu adreses, kuri man rakstīja saistībā ar RKB. Atsūtiet arī citi savus e-pastus, lai varu izsūtīt aktuālu infu, ja tāda būs. Vēlams norādīt arī niku wallstreetā.

Otrdien, pulksten 17:00 tiekamies Pastnieks Zvana divreiz, ne tikai saistībā ar RKB, bet arī daži asociācijas jautājumi.

Lapas:previous123456789next
Forumu saraksts/Fleims/WALLSTREET
© 2004-2024 wallstreet.lv
e-mail: 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz wallstreet.lv obligāta!
Top.LV